Home Song [update] Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

[update] Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难

by Mai Trang

https://www.youtube.com/watch?v=LGmLkHXIR1c

Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 Xiāng jiàn nán bié yì nán – Ngô Tịnh 吴静

Lời bài hát Gặp nhau khó, biệt ly càng khó tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong phim Tây Du Ký năm 1986, tập 16 Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc

相见难,别亦难,

xiāng jiàn nán , bié yì nán ,

xeng chen nán , pía i nán ,

Gặp nhau khó, biệt ly càng khó

怎诉这胸中语万千。

zěn sù zhè xiōng zhōng yǔ wànqiān 。

chẩn xu chưa xiung chung ủy oan tren 。

Làm sao nói ra được những nhung nhớ trong lòng

我柔情万种,他去志更坚,只怨今生无缘。

wǒ róuqíng wàn zhǒng , tā qù zhì gèng jiān , zhǐ yuàn jīnshēng wúyuán 。

ủa rấu trính oan chủng , tha truy chư câng chen , chử doen chin sâng ú doén 。

Thiếp như tình vạn ý, chàng chí quyết ra đi, chỉ oán kiếp này vô duyên lỗi ngả

道不尽声声珍重,默默地祝福平安。

dào bùjìn shēng shēng zhēnzhòng , mòmò de zhùfú píngān 。

tao pu chin sâng sâng chân chung , mua mua tơ chu phú p’ính an 。

Chỉ dằn lòng tấm tình nhi nữ, thầm chúc chàng thượng lộ bình an

人间事常难遂人愿,且看明月又有几回圆。

rénjiān shì cháng nán suì rén yuàn , jū kàn míng yuè yòu yǒu jǐ huí yuán 。

rấn che sư tráng nán xuây rấn doen , chuy khan mính duê dâu dẩu chỉ huấy doén 。

Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó, toại lòng người sao khó lắm thay, ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết

远去矣,远去矣,

yuǎn qù yǐ , yuǎn qù yǐ ,

doẻn truy ỉ , doẻn truy ỉ ,

Cất bước đi xa chàng nào có biết

从今后梦萦魂牵。

cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。

trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。

Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

道不尽声声珍重,默默地祝福平安。

dào bùjìn shēng shēng zhēnzhòng , mòmò de zhùfú píngān 。

tao pu chin sâng sâng chân chung , mua mua tơ chu phú p’ính an 。

Chỉ dằn lòng tấm tình nhi nữ, thầm chúc chàng thượng lộ bình an

人间事常难遂人愿,且看明月又有几回圆。

rénjiān shì cháng nán suì rén yuàn , jū kàn míng yuè yòu yǒu jǐ huí yuán 。

rấn che sư tráng nán xuây rấn doen , chuy khan mính duê dâu dẩu chỉ huấy doén 。

Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó, toại lòng người sao khó lắm thay, ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết

远去矣,远去矣,

yuǎn qù yǐ , yuǎn qù yǐ ,

doẻn truy ỉ , doẻn truy ỉ ,

Cất bước đi xa chàng nào có biết

从今后梦萦魂牵。

cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。

trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。

Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

从今后梦萦魂牵。

cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。

trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。

Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

梦萦魂牵。

mèng yíng hún qiān 。

mâng ính huấn tren 。

hồn bện mộng đêm trường. 

 

>>>Xem Thêm Nhiều video hay khác Tại đây

https://www.youtube.com/watch?v=LGmLkHXIR1c

Bài hát tiếng Trung: Gặp nhau khó, biệt ly càng khó 相见难别亦难 Xiāng jiàn nán bié yì nán – Ngô Tịnh 吴静

Lời bài hát Gặp nhau khó, biệt ly càng khó tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa. Bài hát trong phim Tây Du Ký năm 1986, tập 16 Đường Tăng ở Tây Lương Nữ Quốc

相见难,别亦难,

xiāng jiàn nán , bié yì nán ,

xeng chen nán , pía i nán ,

Gặp nhau khó, biệt ly càng khó

怎诉这胸中语万千。

zěn sù zhè xiōng zhōng yǔ wànqiān 。

chẩn xu chưa xiung chung ủy oan tren 。

Làm sao nói ra được những nhung nhớ trong lòng

我柔情万种,他去志更坚,只怨今生无缘。

wǒ róuqíng wàn zhǒng , tā qù zhì gèng jiān , zhǐ yuàn jīnshēng wúyuán 。

ủa rấu trính oan chủng , tha truy chư câng chen , chử doen chin sâng ú doén 。

Thiếp như tình vạn ý, chàng chí quyết ra đi, chỉ oán kiếp này vô duyên lỗi ngả

道不尽声声珍重,默默地祝福平安。

dào bùjìn shēng shēng zhēnzhòng , mòmò de zhùfú píngān 。

tao pu chin sâng sâng chân chung , mua mua tơ chu phú p’ính an 。

Chỉ dằn lòng tấm tình nhi nữ, thầm chúc chàng thượng lộ bình an

人间事常难遂人愿,且看明月又有几回圆。

rénjiān shì cháng nán suì rén yuàn , jū kàn míng yuè yòu yǒu jǐ huí yuán 。

rấn che sư tráng nán xuây rấn doen , chuy khan mính duê dâu dẩu chỉ huấy doén 。

Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó, toại lòng người sao khó lắm thay, ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết

远去矣,远去矣,

yuǎn qù yǐ , yuǎn qù yǐ ,

doẻn truy ỉ , doẻn truy ỉ ,

Cất bước đi xa chàng nào có biết

从今后梦萦魂牵。

cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。

trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。

Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

道不尽声声珍重,默默地祝福平安。

dào bùjìn shēng shēng zhēnzhòng , mòmò de zhùfú píngān 。

tao pu chin sâng sâng chân chung , mua mua tơ chu phú p’ính an 。

Chỉ dằn lòng tấm tình nhi nữ, thầm chúc chàng thượng lộ bình an

人间事常难遂人愿,且看明月又有几回圆。

rénjiān shì cháng nán suì rén yuàn , jū kàn míng yuè yòu yǒu jǐ huí yuán 。

rấn che sư tráng nán xuây rấn doen , chuy khan mính duê dâu dẩu chỉ huấy doén 。

Chuyện nhân gian xưa nay vốn khó, toại lòng người sao khó lắm thay, ngắm trăng sáng mấy hồi tròn khuyết

远去矣,远去矣,

yuǎn qù yǐ , yuǎn qù yǐ ,

doẻn truy ỉ , doẻn truy ỉ ,

Cất bước đi xa chàng nào có biết

从今后梦萦魂牵。

cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。

trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。

Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

从今后梦萦魂牵。

cóng jīnhòu mèng yíng hún qiān 。

trúng chin hâu mâng ính huấn tren 。

Đến sau này hồn bện mộng đêm trường

梦萦魂牵。

mèng yíng hún qiān 。

mâng ính huấn tren 。

hồn bện mộng đêm trường. 

 

You may also like