Home Song Hợp âm 78 Ca Lub Nplajteb Muaj Kev Zoo Sab – Tswv Kuam Thoj (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

Hợp âm 78 Ca Lub Nplajteb Muaj Kev Zoo Sab – Tswv Kuam Thoj (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm guitar dễ đánh

by Mai Trang
Hợp âm 78 Ca Lub Nplajteb Muaj Kev Zoo Sab - Tswv Kuam Thoj (Hợp âm cơ bản)

Hợp âm 78 Ca Lub Nplajteb Muaj Kev Zoo Sab – Tswv Kuam Thoj (Hợp âm cơ bản) – Hợp Âm mới nhất

Verse 1:

[A]Ca lub nplaj-teb muaj [E]kev zoo [A]sab!

Hu [D]nkauj ua [E]Vaaj-tswv [A]tsaug;

Vim [A]tug Cawm-seej, [A]Tshwm-sim lug lawm.

Ca [A]peb ua Vaaj-tswv tsaug,

Ca [E]peb ua Vaaj-tswv tsaug,

Ca [A]peb, Ca [D]peb ua [A] [E]Vaaj-tswv [A]tsaug

 

Verse 2:

[A]Ca lub nplaj-teb rua [E]Vaaj-tswv [A]kaav,

Peb [D]txhaj muaj [E]kev [A]thaaj-yeeb.

Tswv [A]Ye-xus yuav ua [A]rua txhua tug

Tau [A]txais txuj-kev thaaj-yeeb,

Tau [E]txais txuj-kev thaaj-yeeb,

Tau [A]txais, Tau [D]txais [A]txuj-kev [E] [A]thaaj-yeeb

 

Verse 3:

[A]Tswv Ye-xus coj peb [E]rov qaab [A]lug

Nrug [D]Vaaj-tswv [E]sis raug [A]zoo.

Xob [A]ca kev txhum khi [A]tau peb ntxiv,

Peb [A]txhaj tau txais koob-moov,

Peb [E]txhaj tau txais koom-moov,

Peb [A]txhaj, peb [D]txhaj tau [A]txais [E] [A]koob-moov.

 

Verse 4:

[A]Muab peb lub neej fij [E]rua [A]Vaaj-tswv,

Muab [D]pub rua [E]Tswv [A]Ye-xus.

Ca [A]txuj-kev tseeb hab [A]kev ncaaj-nceeg

Kaav [A]peb txhua leej txhua tug,

Kaav [E]peb txhua leej txhu tug,

Kaav [A]peb, kaav [D]peb txhua [A]leej [E]txhua [A]tug

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm 78 Ca Lub Nplajteb Muaj Kev Zoo Sab – Tswv Kuam Thoj (Hợp âm cơ bản) dễ đánh

Verse 1:

[A]Ca lub nplaj-teb muaj [E]kev zoo [A]sab!

Hu [D]nkauj ua [E]Vaaj-tswv [A]tsaug;

Vim [A]tug Cawm-seej, [A]Tshwm-sim lug lawm.

Ca [A]peb ua Vaaj-tswv tsaug,

Ca [E]peb ua Vaaj-tswv tsaug,

Ca [A]peb, Ca [D]peb ua [A] [E]Vaaj-tswv [A]tsaug

 

Verse 2:

[A]Ca lub nplaj-teb rua [E]Vaaj-tswv [A]kaav,

Peb [D]txhaj muaj [E]kev [A]thaaj-yeeb.

Tswv [A]Ye-xus yuav ua [A]rua txhua tug

Tau [A]txais txuj-kev thaaj-yeeb,

Tau [E]txais txuj-kev thaaj-yeeb,

Tau [A]txais, Tau [D]txais [A]txuj-kev [E] [A]thaaj-yeeb

 

Verse 3:

[A]Tswv Ye-xus coj peb [E]rov qaab [A]lug

Nrug [D]Vaaj-tswv [E]sis raug [A]zoo.

Xob [A]ca kev txhum khi [A]tau peb ntxiv,

Peb [A]txhaj tau txais koob-moov,

Peb [E]txhaj tau txais koom-moov,

Peb [A]txhaj, peb [D]txhaj tau [A]txais [E] [A]koob-moov.

 

Verse 4:

[A]Muab peb lub neej fij [E]rua [A]Vaaj-tswv,

Muab [D]pub rua [E]Tswv [A]Ye-xus.

Ca [A]txuj-kev tseeb hab [A]kev ncaaj-nceeg

Kaav [A]peb txhua leej txhua tug,

Kaav [E]peb txhua leej txhu tug,

Kaav [A]peb, kaav [D]peb txhua [A]leej [E]txhua [A]tug

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like