Home Song Hợp âm Pique La Baleine – The Dreadnoughts (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

Hợp âm Pique La Baleine – The Dreadnoughts (Phiên bản 1) – Hợp Ẩm Chuẩn

by Mai Trang
Hợp âm Pique La Baleine - The Dreadnoughts (Phiên bản 1)

Hợp âm Pique La Baleine – The Dreadnoughts (Phiên bản 1) – Hợp Âm mới nhất

[Am] Pour retrouver ma [Dm]douce amie [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Pour retrouver ma [Dm]douce amieOh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là,

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Aux mille mers j’ai [Dm]navigué. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Aux mille mers j’ai [Dm]navigué. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Des mers du nord aux [Dm]mers du sud. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Des mers du nord aux [Dm]mers du sud. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Dans les grands fonds, elle [Dm]m’espérait. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Dans les grands fonds, elle [Dm]m’espérait. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Tous deux ensemble [Dm]on a pleuré. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Tous deux ensemble [Dm]on a pleuré. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]En couple à elle j’m’[Dm]suis couché. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]En couple à elle j’m’[Dm]suis couché. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

>>>Xem Thêm Nhiều vì deo hay khác Tại đây

Bản Hợp âm Hợp âm Pique La Baleine – The Dreadnoughts (Phiên bản 1) chi tiết

[Am] Pour retrouver ma [Dm]douce amie [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Pour retrouver ma [Dm]douce amieOh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là,

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Aux mille mers j’ai [Dm]navigué. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Aux mille mers j’ai [Dm]navigué. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Des mers du nord aux [Dm]mers du sud. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Des mers du nord aux [Dm]mers du sud. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Dans les grands fonds, elle [Dm]m’espérait. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Dans les grands fonds, elle [Dm]m’espérait. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]Tous deux ensemble [Dm]on a pleuré. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]Tous deux ensemble [Dm]on a pleuré. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

 

[Am]En couple à elle j’m’[Dm]suis couché. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là là.

[Am]En couple à elle j’m’[Dm]suis couché. [Am]Oh mes boués, ouh là [E7]ouh là [Am]là.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

[Am]Pique la baleine, [F]joli baleinier [G]Pique la baleine, je veux [C]naviguer.

Chúc Bạn có những khoảnh khắc nghe nhạc thật thư giản

You may also like